?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Урок з Адамом за методом Брайніна [Jun. 18th, 2014|12:18 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|, ]

linkReply

Comments:
From: mg_g
2017-05-21 05:48 pm (UTC)
Урок з Адамом, 05.04.14.
План:
1. Повторення музичної літератури (вибірково, композитори з прізвищем на букву Ш).
2. 14 акордів. Закріплення.
3. A Prima Vista, №51 в іонійському, міксолідійському та лідійському мажорах.
4. Мінідиктант №17.
5. Мелодичний диктант №23 (тема №4).
(Reply) (Thread)