?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Урок з Адамом за методом Брайніна [Jun. 18th, 2014|12:25 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|, ]

linkReply

Comments:
From: mg_g
2017-05-21 05:50 pm (UTC)
Урок з Адамом. 19.04.2014
Іде дощ - Адам гальмує час від часу...
У програмі уроку:
1.Великий мажорний септакорд: РУ ЙО ВУ ЗО
2.Септакорди на білих клавішах.
3.Фрігійський мінор. Прелюдія на гаму у фрігійському мінорі. Розбір №51 зі збірнику a Prima Vista в різних ладах.
4.Тема з третього концерту Рахманінова для фортепіано з оркестром.
5.Перша частина концерту - слухаєм і слідкуєм за партитурою.
(Reply) (Thread)