?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Урок з малечею за методом Брайніна [Jun. 18th, 2014|12:30 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|, , ]

linkReply

Comments:
From: mg_g
2017-05-21 05:52 pm (UTC)
Урок з Кузьмою та Лукою. 19.04.2014
На вулиці дощ, діти сплять час від часу...

У програмі уроку:
1. Вікторина.
2. Орієнтація у звуковому просторі.
3. Пісенька "Ведмідь".
4. Пісенька "Якщо дуже закортить".
5. Пісенька "Наш пліт" та "Паровоз".
(Reply) (Thread)