?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Урок з Адамом за методом Брайніна [Jun. 18th, 2014|12:32 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|, ]

linkReply

Comments:
From: mg_g
2017-05-21 05:53 pm (UTC)
Урок з Адамом №4. 01.06.2014
У програмі (основне):
1.Рахманінов, уривок з 3-го концерту.
2.Акорди, "угадайка", Д7 у картинках.
3.Септакорди на білих клавішах.
4.Фригійський мінор.
5.Переміщення Д7.
6.Диктант на основі ритмічної таблиці.
7. Повторення ритмічного диктанту №82 (Гайдн, Серенада із струнного квартету).
(Reply) (Thread)